Logo - cabriovikend.cz

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY A POKYNY

Vozidlo si je možné po dohodě zapůjčit na libovolně dlouhou dobu, nejkratší účtované období je jeden den (24 hodin). Vozidlo je nutné vrátit v předem dohodnutém termínu. Pokud nájemce nebude schopen vozidlo vrátit v dohodnuté době, je nutné pronajímatele neprodleně co nejdříve telefonicky informovat a předejít tak možným komplikacím při navrácení vozidla v předem dohodnutém čase ve smlouvě.

VOZIDLA PŮJČUJEME POUZE OSOBÁM STARŠÍM NAD 21 LET

Potřebné doklady:

FYZICKÁ OSOBA:

Občanský průkaz, Řidičský průkaz skupiny B, Vratná kauce - 10.000,- Kč
Spider: vratná kauce: 50.000,- Kč, jízda jen po území ČR.

PRÁVNICKÁ OSOBA:

Občanský průkaz, Řidičský průkaz skupiny B, Vratná kauce + Živnostenský list, Výpis z obchodního rejstříku Vratná kauce - 10.000,- Kč
Spider: vratná kauce: 50.000,- Kč, jízda jen po území ČR.

I. PRÁVA A POVINNOSTI

 • Pronajímatel se zavazuje předat nájemci vozidlo v den podpisu smlouvy, kdy také počíná běžet lhůta půjčovného. Nájemce může přenechat vozidlo pouze řidiči uvedeném v této smlouvě.
 • Pojištění vozidla zabezpečuje pronajímatel. Cesta do zahraničí, pouze po dohodě s pronajímatelem.
 • Jestliže nájemce zjistí závadu na vozidle způsobenou opotřebením, je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit pronajímateli, nesmí provádět žádné zásahy/opravy na vozidle. V případě prodlení zajistí nájemce opravu se všemi důsledky.
 • Nájemce je povinen při zaparkování vozidla nenechávat ve vozidle GPS navigaci zapůjčenou nebo vlastní nebo jiné cenné věci.
 • Pojištění se nevztahuje na škody vzniklé porušením ustanovení vyhl. č. 99/1998 Sb. (použití alkoholických nápojů, nebo jiných drog řidičem). Při porušení této vyhlášky vzniklou škodu hradí zákazník.

II. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

 • Povinné ručení (škody na zdraví/ na majetku) 111 mil. Kč / 111 mil. Kč
 • Havarijní pojištění se spoluúčastí 10.000,-Kč
 • Pojištění odcizení celého vozidla
 • Pojištění přírodních rizik ve variantě živelná událost + střet se zvěří + poškození kabeláže vozidla zvířetem
 • Úrazové pojištění řidiče

III. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

 • Povinné ručení (škody na zdraví/ na majetku) 111 mil. Kč / 111 mil. Kč
  • plnou nádrží pohonných hmot
  • předepsanou výbavou
  • doklady potřebnými pro provoz vozidla
  • V případě ztráty dokladů, nebo výbavy vozidla (i jen část), uhradí nájemce pronajímateli náklady
   spojené s jejich opětovným vystavením, nebo pořízení nové výbavy.
 • Nájemce bere na vědomí, že nevrácení vozu nejpozději v den následující po datu uvedeném v této smlouvě jako konec nájmu bude toto posuzováno podle příslušných ustanovení trest. zákona (neoprávněné užívání cizí věci, případně krádež)
 • V případě vzniku škody z viny nájemce, je tento povinen uhradit:
  • Spoluúčast 10.000,-Kč za škody vzniklé na vozidle
  • půjčovné až do doby skončení opravy vozidla v autorizovaném servisu
  • v případě autonehody předložit záznam o nehodě od policie ČR.
 • Pokud nájemce nevrátí vozidlo ve stanovený den a hodinu bez řádné omluvy, záloha mu nebude vrácena.
 • Pronajaté vozidlo nesmí být použito k odtahu jiných vozidel, provozování taxislužby.
 • Nájemce souhlasí s pořízením fotokopie OP/ PAS a ŘP
 • Nájemce prohlašuje, že se seznámil s tímto řádem, který se zavazuje dodržovat, jakož i obecně právní normy, vztahující se k provozu motorových vozidel. TECHNICKÝ PRŮKAZ OD VOZU NESMÍ ZŮSTÁVAT VE VOZIDLE.

© 2018 Cabriovikend.cz | Ochrana osobních údajů | Podmínky