Všeobecné podmínky a pokyny

Vozidlo si je možné po dohodě zapůjčit na libovolně dlouhou dobu, nejkratší účtované období je jeden den (24 hodin). Vozidlo je nutné vrátit v předem dohodnutém termínu. Pokud nájemce nebude schopen vozidlo vrátit v dohodnuté době, je nutné pronajímatele neprodleně co nejdříve telefonicky informovat a předejít tak možným komplikacím při navrácení vozidla v předem dohodnutém čase ve smlouvě.

Vozidla půjčujeme pouze osobám starším nad 21 let.

Potřebné doklady :


Fyzická osoba :
Občanský průkaz, Řidičský průkaz skupiny B, Vratná kauce - 10.000,- Kč
Právnická osoba :
Občanský průkaz, Řidičský průkaz skupiny B, Vratná kauce + Živnostenský list, Výpis z obchodního rejstříku Vratná kauce - 10.000,- Kč

I. Práva a povinnosti

Pronajímatel se zavazuje předat nájemci vozidlo v den podpisu smlouvy, kdy také počíná běžet lhůta půjčovného. Nájemce může přenechat vozidlo pouze řidiči uvedeném v této smlouvě.

Pojištění vozidla zabezpečuje pronajímatel. Cesta do zahraničí, pouze po dohodě s pronajímatelem.

Jestliže nájemce zjistí závadu na vozidle způsobenou opotřebením, je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit pronajímateli, nesmí provádět žádné zásahy/opravy na vozidle. V případě prodlení zajistí nájemce opravu se všemi důsledky.

Nájemce je povinen při zaparkování vozidla nenechávat ve vozidle GPS navigaci zapůjčenou nebo vlastní nebo jiné cenné věci.

Pojištění se nevztahuje na škody vzniklé porušením ustanovení vyhl. č. 99/1998 Sb. (použití alkoholických nápojů, nebo jiných drog řidičem). Při porušení této vyhlášky vzniklou škodu hradí zákazník.

II. Pojištění odpovědnosti

Povinné ručení (škody na zdraví/ na majetku) 111 mil. Kč / 111 mil. Kč

Havarijní pojištění se spoluúčastí 10.000,-Kč

Pojištění odcizení celého vozidla

Pojištění přírodních rizik ve variantě živelná událost + střet se zvěří + poškození kabeláže vozidla zvířetem

Úrazové pojištění řidiče

III. Další ujednání

Povinné ručení (škody na zdraví/ na majetku) 111 mil. Kč / 111 mil. Kč

plnou nádrží pohonných hmot

předepsanou výbavou

doklady potřebnými pro provoz vozidla

V případě ztráty dokladů, nebo výbavy vozidla (i jen část), uhradí nájemce pronajímateli náklady spojené s jejich opětovným vystavením, nebo pořízení nové výbavy.

Nájemce bere na vědomí, že nevrácení vozu nejpozději v den následující po datu uvedeném v této smlouvě jako konec nájmu bude toto posuzováno podle příslušných ustanovení trest. zákona (neoprávněné užívání cizí věci, případně krádež)

V případě vzniku škody z viny nájemce, je tento povinen uhradit:

Spoluúčast 10.000,-Kč za škody vzniklé na vozidle

půjčovné až do doby skončení opravy vozidla v autorizovaném servisu

v případě autonehody předložit záznam o nehodě od policie ČR.

Pokud nájemce nevrátí vozidlo ve stanovený den a hodinu bez řádné omluvy, záloha mu nebude vrácena.

Pronajaté vozidlo nesmí být použito k odtahu jiných vozidel, provozování taxislužby.

Nájemce souhlasí s pořízením fotokopie OP/ PAS a ŘP

Nájemce prohlašuje, že se seznámil s tímto řádem, který se zavazuje dodržovat, jakož i obecně právní normy, vztahující se k provozu motorových vozidel. TECHNICKÝ PRŮKAZ OD VOZU NESMÍ ZŮSTÁVAT VE VOZIDLE.